RODO

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane potocznie RODO)

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając z siedzibą przy ul. Łabędziej 23, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500).

2. Celem zbierania danych jest zapewnienie możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z bazy danych klientów Przychodni.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą podlegały profilowaniu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 99 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zapewnienia możliwości korzystania z bazy danych klientów Przychodni Weterynaryjnej ul. Łabędzia 23 zgodnie z klauzulą informacyjna zgodna z RODO zamieszczoną na stronie www.vetlabedzia.pl.

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………………..